Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral (Procedemento ARA)Comunícase que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG do día 15 de xuño de 2021) a ORDEN de 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).


A convocatoria establece o procedemento para validar a experiencia profesional e/ou aprendizaxes non formais.


Toda a información está recollida no portal de FP http://www.edu.xunta.gal/fp na pestana de acreditación. Pode acceder directamente dende o seguinte enlace na páxina web https://www.edu.xunta.gal/fp/acredita.


A solicitude débese xerar dende a aplicación informática de xestión do procedemento, no enlace www.edu.xunta.gal/acreditacion despois de rexistrar os datos solicitados. Logo de xerala, debe presentala mediante a Sede Electrónica da Xunta de Galicia. A propia aplicación permite a conexión coa sede electrónica para a súa presentación.


De necesitar máis información, orientación ou axuda para presentar unha solicitude pode dirixirse a calquera centro educativo público que imparta formación profesional e solicitar unha reunión co Departamento de orientación.


Recorde os documentos que deberá presentar xunto coa solicitude: Informe de vida laboral actualizado, contratos de traballo e/ou certificados de empresa, Certificados da formación alegada e Currículo Vitae Europeo (CVE).


O prazo de presentación de solicitudes está aberto de forma permanente.


Subdirección Xeral de Formación Profesional

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el tráfico. Google recibe información sobre tu uso de este sitio web. Si utilizas este sitio web, se sobreentiende que aceptas el uso de cookies. Más información